KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, GİZLİLİK VE ÇEREZ İLKELERİ

 

 1. Amaç

Metalsan Çatı ve Cephe Panelleri Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket” ya da “Metalsan” olarak anılacaktır) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurul kararı, yönetmelik vb. düzenlemeler ile uygulamalar çerçevesinde, firmaların kurumsal bilgilerinin ve kişilerin kişisel verilerinin yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde korunmasını sağlamak ve kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi gibi süreçler ile gizlilik ve web sitesindeki çerezlerin kullanımı konusunda ilkelerin belirlenmesidir.

 

 1. İlkeler

– Kişisel verileriniz KVK Kurulu tarafından öngörülen politikalara uygun olarak şirketimizce işlenmekte, KVK Kurulu ile KVK Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında vergi güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

-KVK Kurulunun aldığı yeni kararlar ve güncel politikalar takip edilerek yeni yaklaşımlara uygun hareket edilir. Aynı şekilde mevzuat değişiklikleri de takip edilerek kişisel verilerin korunması politikası güncel tutulması için azami çaba sarfedilir.

– Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metnine web sitemiz üzerinden her zaman ulaşılabilir. Aydınlatma metnine ulaşımın herhangi bir sebepten mümkün olamaması halinde şirketimizle iletişime geçilerek bir örneği her zaman istenebilir.

– Kişisel verilerin işlenmesinin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlara uygun ve belirtilen kapsamda olmasına önem verilir.

– Kişisel verilerin siber saldırı ve benzeri durumlarla ele geçirilmesinin önlenmesi için teknik önlemler alınmaya çalışılır.

– Personele kişisel verilerin korunmasına ve işlenmesine yönelik düzenli eğitimler verilerek bilinçlendirme amaçlanarak, personelin de azami dikkati göstermesi hedeflenir.

– Düzenli aralıklarla kişisel verilerin işlenmesi politikasının verimliliği ve işlerliği denetimden geçirilir. Tespit edilen eksiklikler ve aksaklıklar ivedilikle giderilir.

– Kişisel veriler mevzuatın izin verdiği süre boyunca şirketimizce saklanabilir. Süresi bitenler ya da şirketimizce işlenme sebebinin ortadan kalktığı değerlendirilen veriler silinir, yok edilir yahut anonim hale getirilir.

 

 1. Bilgilerin Kullanımı

Kullanıcıların siteden yararlanma hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez. Metalsan, kullanıcıları tarafından gönderilen bilgilerin gizliliğine önem verir ve elde ettiği bilgileri kanunlara uygun olarak dürüstlük ve iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanır. Metalsan kullanım amacına yönelik ve uygun kapsamda elde ettiği bilgileri açıkça belirtilmiş amaçlar doğrultusunda kullanır. Metalsan bilgi kayıtlarının doğru ve güncel tutulması ve söz konusu kayıtlara ulaşılmasının engellenmesi için gerekli tedbirleri alır. Metalsan’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Metalsan’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

Metalsan elde ettiği bilgileri aşağıdaki haller haricinde üçüncü kişilere açıklamayacaktır:

– KVK Aydınlatma Metni kapsamında açıklanan kişi ve kurumlara yasal çerçevede paylaşılması,

– Yürürlükte bulunan yasaların ve hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

– Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi,

– İdari ve adli otoritelerce yürütülen usulüne uygun bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla kullanıcılar ile ilgili bilgi talep edilmesi halinde;

– Bilgilerin işlenmesinin yasal zorunluluk teşkil ettiği durumlarda.

 

 1. Hassas Bilgiler ve Bilgi Güvenliği

Metalsan, kullanıcılar tarafından sağlanan bilgilerin güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli elektronik, fiziksel ve prosedürel önlemleri almaktadır. Metalsan’nın gerekli güvenlik önlemlerini almasına karşın, Web Sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Metalsan‘nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 

 1. Çerez (cookie) Kullanımı

Metalsan, belli durumlarda bilgisayarınızdan çerez (cookie)’leri okumaktadır. Çerezler Metalsan aracılığı ile sizin bilgisayarınıza web browser aracılığı ile transfer edilir ve sitemize döndüğünüz zaman sistemin sizi hatırlaması çevrimiçi güvenlik önlemleri amacıyla kullanılmaktadır. Bu siteyi kullanarak, sitemizin, web serverımızın ve güvendiğimiz üçüncü grupların (reklam networkleri gibi) bilgisayarınıza çerez (cookie) yerleştirmesini kabul etmektesiniz.

 

 1. Bilgiler ile İlgili Değişiklikler, Bilgilerin Silinmesi, Bilgilerin Devri

Metalsan, kullanıcıları tarafından gönderilen bilgilerle ilgili olarak, kullanıcıların gerekli değişiklikleri yapması veya bilgileri silmesi için gerekli olanakları sağlamaktadır.

 

Burada yer alan gizlilik politikası her zaman herhangi bir ön bildirimde bulunulmaksızın Metalsan tarafından değiştirilebilir ve ilgili değişikliğin web sitesi üzerinden yapıldığı andan itibaren yürürlüğe girer.

 

Metalsan, web sitesi dahilinde başka sitelere bağlantılar(linkler) verilebilir. Metalsan, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen sitenin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, kullanıcı tarafından değiştirilebilir, silinebilir . www.metalsan.com.tr web sitesinin sair bir kişiye devri halinde, Metalsan iktisap ettiği site üyeliği kapsamındaki kişisel bilgiler de dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere topladığı bilgileri devretme hakkına haizdir.

 

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikasında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, KVKK Aydınlatma Metnini okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

Veri sorumlusu sıfatıyla “Metalsan Çatı ve Cephe Panelleri Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi” olarak kişisel verilerinizi önemsemekte ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yasal çerçevede hareket etmekteyiz. Yasanın 10. maddesi kapsamında, bu metin ile birlikte kişisel verileri işlenen kişiler ve firmaların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir ;

 

Toplanan, kayıt altına alınan kişisel verileriniz, Metalsan ile ilgili olan satış sözleşmesi yahut montaj hizmeti gibi yapılan anlaşmanın hayata geçirilmesi için aşamaların ortaya konulması, siparişlerin verilmesi, icrai faaliyetlerde bulunma, müşteri isteklerinin karşılanması, iş başvuruları işe alım ve çıkarma çerçevesinde insan kaynakları süreçleri ile ticari işletmenin faaliyetlerinin devamı, ticari ilişkilerin ve ticari hayatın gereklilikleri, pazarlama faaliyetleri, teknik konuların hayata geçirilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, kurumsal iletişim faaliyetleri, kredi ve finansman süreçlerinde risk yönetiminin gerçekleştirilmesi, finans veya muhasebe işlerinin takibi, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik, müşteri memnuniyeti tespiti, şirketimizin bünyesindeki birimler ile şirketimizin iş ortakları arasındaki koordinasyonun sağlanarak iş takibinin ve süreçlerin ilerletilmesi, şirketimizin internet sitesi ve diğer yerlerindeki güvenliğin sağlanması, mevcut yahut ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,  şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir? ;

 

Toplanan kişisel verileriniz; belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olmak üzere, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, Metalsan’ın faaliyetleri kapsamında üretici konumunda olan fabrikalara, yetkili kamu kurumlarına ve kuruluşlarına, yasalarla yetkili kılınmış özel kişi ve kurumlara 6698 sayılı KVKK kapsamında ve çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi ;

 

Kişisel verileriniz Metalsan tarafından sözlü, yazılı, elektronik ortamda olmak üzere otomatik yahut otomatik olmayan yöntemlerle farklı hukuki sebeplere dayanarak bahsi geçen amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak ve ticari faaliyetlerimizin devamlılığı açısından toplanabilmektedir. Dayanak 6698 sayılı KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri kapsamında bu işlemler gerçekleştirilmektedir.

 

KVKK’nın 11. Maddesinde Yer Alan Haklarınız Hakkında Bilgilendirme ;

 

İlgili madde uyarınca şirketimize başvurarak;

 

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri sorabilir,

 1. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir,
 2. Kanununun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 4. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

Mevzuatta yer alan yukarıda da belirtilen haklarınızı kullanmak üzere yapacağınız başvuruları web sitemizden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerinizi şirketimizin “2177. Sk. Via Twins İş Kulesi No:10/B Kat: 22 Daire 145 Söğütözü – Çankaya/ANKARA” adresine yazılı olarak gönderebilirsiniz. Elektronik ortamda ise info@metalsan.com.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ile iletebilirsiniz. Başvurunuz 30(otuz) gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin adı, soyadı, imzası, TC kimlik numarası, yabancı ise uyruğu, pasaport numarası varsa yabancı kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve açık, net bir şekilde talebi açıklar yazının bulunması zorunludur.

 

Şirketimizin yazılı olarak yanıt vermesi durumlarında yasal ücret tarifesini uygulama hakkı saklıdır. Ayrıca, başvuruya verilecek yanıt CD, flash bellek gibi bir ürünle verilecekse maliyeti şirketimizin maliyeti talep etme hakkı saklıdır.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda kişisel verileri işlenenlere yani veri sahiplerine birtakım haklar tanınmıştır. 11. maddede yer alan bu haklara Kanundan ya da web sitemizde yer alan aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz. İşbu başvuru formu bu haklarınızı kullanırken şirketimize ulaştırmak üzere hazırlanmıştır. Bu formun çıktısı alınarak doldurularak ya da KVK Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize başvuru yapabilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu Unvanı   : “Metalsan Çatı ve Cephe Panelleri Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi”

Adresi                                   : 2177. sk. Via Twins B Blok No:10/B Daire 145 Söğütözü – Çankaya/ANKARA

 

Mail adresi                           : info@metalsan.com.tr (Güvenli Elektronik imza vs. yoluyla)

 

Noter kanalıyla yapılmayan başvurularda kimlik tespiti mümkün olmadığından, noter kanalıyla yapılmayan yazılı başvurularınızı şirket adresimize başvuru sahibi olduğunuzu teyit eden resmi kimlik belgesiyle bizzat yapılması gerekmektedir.

 

 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri :

Adı                              :

Soyadı                       :

TC Kimlik No            :

Telefon No                :

E-Posta (varsa)        :

Adres                         :

 

 1. Şirketimiz İle Olan Bağınızı Seçiniz

☐Müşteri                                                  ☐Eski Çalışan

☐Tedarikçi                                               ☐Ziyaretçi

☐İş Ortağı                                                ☐Diğer…………………………

 

 1. Başvurunuza verilecek cevabın tarafınıza bildirilme yöntemi hakkında

            ☐E-mail adresime gönderilsin.

            ☐İletişim Bilgileri alanında belirttiğim adrese gönderilsin

            ☐Elden teslim almak istiyorum (Vekaleten teslim alınabilmesi için noter tasdikli vekaletname gerekmektedir.)

 

 1. KVKK Kapsamındaki Başvuru sebebinizi açıklayınız :

 

 

NOT: Başvuruların sağlıklı yürütülmesi ve kişisel verilerin güvenliği açısından, risklerin de önüne geçmek için şirketimiz tarafından başvuru sahibinin kimliğinin tespitine yönelik olarak daha fazla ek resmi evrak isteme hakkı saklıdır. Başvuru sahibi başvuru formunda verdiği bilgilerin doğru olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Bilgilerin doğru, güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru olması gibi hallerde, şirketimiz meydana gelecek aksaklıklardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Kişisel Veri Sahibinin

Adı Soyadı                :

Başvuru Tarihi          :

İmza                           :